Ökad transparens

GSK tar ytterligare steg mot ökad transparens

- förbereder öppen rapportering av värdeöverföring till hälso- och sjukvårdspersonal

Mot bakgrund av GSKs värderingar avseende transparens, men också ett nytt branschregelverk, LIFs etiska branschregelverk (LER), kommer GSK från och med 2016 att öppet rapportera värdeöverföring till hälso- och sjukvårdspersonal samt hälso- och sjukvårdsenheter, baserat på 2015 års siffror. För dig som är hälso- och sjukvårdspersonal innebär detta i korthet att vi ber dig samtycka till att vi öppet kommer rapportera den värdeöverföring som skett till dig. Detta i enlighet med svensk lagstiftning, Personuppgiftslagenen (1998:204), PUL. Nedan kan du också läsa mer om bakgrunden till den öppna värderapporteringen.

Bakgrund

Det finns flera anledningar till att GSK, liksom andra läkemedelsföretag medlemmar i LIF, valt att ta detta steg. Det handlar dels om öppenhet och förtroende inför den verksamhet vi bedriver. Transparens, respekt för människor, integritet och patientfokus utgör GSKs grundvärderingar. Ökade förväntningar från omvärlden betonar vikten av att samspelet mellan GSK som läkemedelsbolag och samhället i övrigt sker med integritet och transparens som ledstjärnor. Detta innebär att läkemedelsbranschen, för att möta dessa krav, har som målsättning att öka förståelsen samarbetet med hälso- och sjukvården och deras medarbetare.

Nytt europeiskt regelverk

Läkemedelsbranschens europeiska branschorganisation, EFPIA, antog i juni 2013 en ny etisk uppförandekod, EFPIA Code on Disclosure of Transfers of Value from Pharmaceutical Companies to Healthcare Professionals and Healthcare Organisations. Uppförandekoden skall implementeras i hela Europa och finns implementerad i det svenska etiska regelverket, Läkemedelsindustriföreningens Etiska Regelverk (LER), från den 1 januari 2014 (Kapitel 2, avdelning 3). Regelverket innebär att företag öppet ska rapportera utbetalade ersättningar till hälso- och sjukvårdspersonal samt hälso- och sjukvård från och med 2016, baserat på 2015 års utbetalningar.

Mer information

LIFs hemsida finner du mer information om rapporteringen.