Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2018-05-23

Ditt förtroende är viktigt för oss.

Vi vill försäkra oss om att du förstår vilken personlig information vi kan samla in om dig när du interagerar med GlaxoSmithKline och GSK-koncernen (”GSK”, ”vi”, ”oss” och ”vår”), hur vi kan använda din personliga information och hur vi lagrar den på ett säkert sätt.

Det här integritetsmeddelandet förklarar

 • vilken personlig information vi samlar in om dig
 • hur vi använder din personliga information
 • på vilka grunder vi använder din personliga information
 • hur länge vi sparar din personliga information
 • att vi kan dela din personliga information med andra och överföra den till andra länder
 • hur vi skyddar din personliga information
 • dina rättigheter beträffande din personliga information
 • vad du ska göra om du inte vill lämna personlig information till oss och
 • hur vi använder cookies och var du hittar mer information.

 Vi kan ändra detta integritetsmeddelande från tid till annan. Vi uppmanar dig att då och då läsa det här integritetsmeddelandet.

Om du har några frågor kan du kontakta oss på något av de sätt som beskrivs i avsnittet ”Kontakta oss”.

Vilken personlig information samlar vi in?

När du interagerar med oss via den här webbplatsen samlar vi in följande personliga information:

 • Information som du lämnar till oss, t.ex.
  • ditt namn och dina kontaktuppgifter
  • e-postmeddelanden som du skickar till GSK
  • ett registreringsformulär när du registrera dig för ett webbsänt evenemang och
  • dina svar på eventuella enkäter som du väljer att delta i.
 • Teknisk information, exempelvis genom användning av cookies, som
  • aktivitetsdata, t.ex.när du fyller i ett formulär på den här webbplatsen
  • information om ditt besök på webbplatsen, t.ex. vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, åtkomsttid, besökta sidor, URL:er som du klickat på, din IP-adress och de sidor du besökte innan och efter du navigerade till den här webbplatsen
  • spårningspixlar för sociala medier som gör det möjligt för t.ex. Facebook och Twitter att interagera med den här webbplatsen och lämna återkoppling om det du gör och
  • enhetsinformation, däribland unik enhets-ID, hårdvarumodell, operativsystem och version och information om mobilnät.

Personlig information som vi har samlat in när vi övervakar andra webbplatser kan inkludera din offentliga personliga information, exempelvis när vi övervakar digitala samtal på offentliga plattformar för att ta reda på vad människor säger om oss eller om läkemedelsindustrin mer generellt. Vi kan sätta ihop information som vi har om dig från olika källor.

Personlig information som vi samlar in när du rapporterar en eventuell biverkning av någon av våra produkter kan inkludera sådan information som kön, födelsedatum och hälsoinformation.

Hur använder vi din personliga information?

Vi kan använda din personliga information för att:

 • Förse dig med information och tjänster, såsom
  • online-evenemang, t.ex. webbsända evenemang
  • våra pressmeddelanden
  • platsannonser,
  • ekonomiska resultat och
  • tips och användbar information och marknadsinformation om våra produkter och tjänster. Vi utverkar alltid samtycke till marknadsföring när det krävs enligt lag.
 • Kontakta och interagera med dig, bland annat för att
  • besvara dina meddelanden (t.ex. om du ansöker om ett jobb) och
  • förse dig med viktiga meddelanden och uppdateringar, t.ex. ändringar av våra villkor och policies, säkerhetsvarningar och administrativa meddelanden.
 • Bedriva vår verksamhet, bland annat för att
  • svara på rapporter som du skickat in om en eventuell biverkning av någon av våra produkter och övervaka våra produkters säkerhet
  • följa gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer
  • uppfylla krav eller fordringar från tillsynsmyndigheter, regeringar, domstolar och brottsbekämpande myndigheter och
  • utreda och vidta åtgärder mot användares olagliga eller skadliga beteende.
 • Förbättra vår dagliga verksamhet, däribland
  • för interna syften som revision, dataanalys och forskning för att hjälpa oss att leverera och förbättra våra digitala GSK-plattformar, innehåll och tjänster
  • för att övervaka och analysera trender, användning och aktiviteter kopplade till våra produkter och tjänster för att förstå vilka delar av våra digitala plattformar och tjänster som är av störst intresse och för att förbättra plattformarnas utformning och innehåll
  • för att förbättra våra produkter och tjänster och vår kommunikation med dig och
  • (i förekommande fall) för att säkerställa att vi har aktuell kontaktinformation för dig.

På vilka grunder använder vi din personliga information?

Dataskyddslagen fastställer ett antal olika syften i vilka ett företag får samla in och använda personlig information.

Vi använder din personliga information för följande syften:

 • För legitima affärsskäl: Vi använder din personliga information för att göra vår kommunikation med dig mer relevant och anpassad till dig och för att göra din användning av våra produkter och tjänster ändamålsenlig och effektiv. Den hjälper oss också att bedriva och förbättra vår verksamhet och att minimera störningar i de tjänster som vi kan erbjuda dig.
 • För att fullgöra avtal som du har ingått med oss: vi kan behöva behandla din personliga information för att leverera en produkt eller tjänst som du har beställt.
 • För att fullgöra våra lagliga skyldigheter och andra krav på information: Det är viktigt för oss att kunna följa lagar, föreskrifter och riktlinjer, liksom att efterkomma andra förfrågningar om eller krav på data såsom beskrivs här. De kan påverka hur vi bedriver vår verksamhet och hjälpa oss att göra våra produkter och tjänster så säkra vi kan.
 • Du har lämnat ditt samtycke: Ibland kan vi behöva få ditt samtycke för att vi ska kunna använda din personliga information för ett eller flera av de syften som beskrivs ovan. Se avsnittet ”Dina rättigheter beträffande din personliga information” för att ta reda på mer om de rättigheter du har om vi behandlar din information på basis av ditt samtycke.

Hur länge sparar vi din personliga information?

Vi kommer alltid att spara din personliga information under den tid som krävs enligt lag och när vi behöver göra det i samband med en rättslig process eller utredning som inbegriper GSK- I övrigt sparar vi din personliga information:

 • så länge som vi behöver för att ge dig åtkomst till tjänster som du har efterfrågat
 • när du har kontaktat oss med en fråga eller begäran, så länge som krävs för att vi ska kunna svara på din fråga eller begäran.

Vi delar ibland din personliga information med andra och överför den till andra länder

Vi kan dela din personliga information med

 • företag inom GSK-koncernen och
 • följande betrodda tredje parter:
  • våra ombud och leverantörer, inklusive de som tillhandahåller teknisk service som dataanalyser, datavärdar och teknisk support
  • våra rådgivare, revisorer och affärspartners
  • tillsynsmyndigheter, regeringar och brottsbekämpande myndigheter och
  • andra tredje parter i samband med omorganisering av hela eller delar av vår verksamhet.

Din personliga information kan behandlas av GSK, dess dotterbolag och GSK:s betrodda tredjepartsleverantörer utanför ditt land. Dataskyddslagar i länder till vilka din personliga information överförs kanske inte är likvärdiga med eller ger lika gott skydd som lagarna i ditt land. 

Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att din personliga information skyddas på ett säkert sätt när den överförs utanför ditt land, i enlighet med gällande dataskydds- och personuppgiftslagar. Dessa åtgärder inkluderar dataöverföringsavtal som inbegriper standardklausuler om dataskydd eller GSK:s bindande företagsregler. Du hittar mer information om dataöverföringsavtal här och mer information om GSK:s bindande företagsregler.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi använder en rad olika säkerhetsåtgärder och säkerhetstekniker för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, användning, röjande, ändring och destruktion i linje med gällande dataskydds- och personuppgiftslagar. När vi exempelvis delar din personliga information med externa leverantörer, kan vi ingå ett skriftligt avtal som kräver att leverantören behandlar din information konfidentiellt och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din information.

När du överför information via internet eller ett mobiltelefonnät till oss kanske själva överföringen inte är helt säker och all sådan överföring sker på din risk.

Webbplatser som vi inte äger eller kontrollerar

Ibland publicerar vi länkar till webbplatser eller mobilappar som vi inte äger eller kontrollerar. Detta integritetsmeddelande gäller inte sådana webbplatser. Om du väljer att använda sådana webbplatser, ber vi dig att läsa de enskilda webbplatsernas eller mobilapparnas säkerhets- och integritetsmeddelanden för att informera dig om deras integritetspolicy.

Dina rättigheter beträffande din personliga information

Dataskyddslagen ger dig en rad rättigheter beträffande din personliga information.

Du kan ha rätt att

 • be GSK om åtkomst till den personliga information som GSK har om dig
 • begära att vi rättar och/eller raderar din personliga information
 • begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information eller motsätta dig sådan behandling
 • återkalla ditt samtycke till behandling av din personliga information (när GSK behandlar din personliga information på basis av ditt samtycke)
 • begära att i ett maskinläsbart format motta den personliga information som du har lämnat till GSK eller att sådan information överförs till en annan organisation och
 • inlämna klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet om du anser att dina rättigheter beträffande personlig information kränks eller att du har lidit skada till följd av olaglig behandling av din personliga information.

Om du vill utöva dina rättigheter ber vi dig att informera oss genom att kontakta oss på något av de sätt som beskrivs i avsnittet Kontakta oss nedan.

Vad ska du göra om du inte vill förse oss med dina personuppgifter?

När du får alternativet att dela din personliga information med oss, kan du alltid välja att inte göra det.

Om du inte vill låta oss behandla din personliga information, eller om du har lämnat samtycke till behandling och du senare väljer att återkalla det, respekterar vi det valet i enlighet med våra lagliga skyldigheter. Det kan innebära att vi kanske inte kan utföra de åtgärder som krävs för att uppnå syftena som beskrivs i avsnittet ”Hur använder vi din personliga information?” ovan eller att du inte kan använda de tjänster och produkter som vi erbjuder.

Cookies och andra tekniker

Den här webbplatsen använder en teknik som kallas ”cookies” som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som person och agera därefter. Du kan välja mellan att acceptera eller att inte acceptera cookies.

Om du väljer att inte acceptera cookies, kanske inte alla delar av webbplatsen fungerar som de ska och din användning av webbplatsen kan därmed påverkas. Du hittar mer information om vår användning av cookies i vår Cookie-policy.

Kontakta oss

Om du har frågor eller begäranden beträffande detta integritetsmeddelande eller om du vill utöva dina rättigheter, kontakta ditt lokala GSK-företag med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Storbritannien:
För att kontakta GSK i Storbritannien, ring 0808-234-6680.

USA:
För att kontakta GSK i USA, ring 1-866-475-3844.

Övriga länder:
Kontaktuppgifter för de olika länderna återfinns i vår världsomspännande kontaktkatalog.

Personuppgiftsansvarig

GlaxoSmithKline Services Unlimited och GlaxoSmithKline-dotterbolaget i landet för denna webbplats är ansvariga för din personliga information.

Du hittar en lista över GSK:s dotterbolag och kontaktuppgifter till GSK:s dataskyddsombud i EU här.