Policys och regelverk

Uppförandekod, policys och regelverk

För att värna om patientsäkerheten är det grundläggande för GSK att i all verksamhet följa våra värderingar: transparens, respekt för människor, integritet och patientfokus.

Allmänhetens, patienternas och sjukvårdens tilltro till verksamheten är central för oss och regelefterlevnad är också nödvändig för att förverkliga vårt mål att förbättra människors livskvalitet och hjälpa dem att vara mer aktiva, må bättre, leva längre.

För att lyckas med detta förväntas varje GSK-medarbetare följa bolagets värderingar. Det innebär bland annat att tillhandahålla tydlig och riktig medicinsk information om våra produkter genom att se till att sjukvården har goda kunskaper om våra läkemedel och vacciner, både om deras effekt och säkerhet. Förskrivningen ska alltid ske på ett tillbörligt och etiskt sätt.

GSKs värderingar återspeglas i bolagets policys och uppförandekod, vilka bygger på såväl internationella som nationella branschregelverk och lagar. GSK anpassar sig ständigt efter gällande rätt, och följer på så sätt alltid det striktaste regelverket vid eventuella regelkonflikter. Regelefterlevnaden följs kontinuerligt upp genom internrevisioner, egeninspektioner och extern granskning av ackrediterade revisorer.

Nedan kan du läsa mer om de koder, policys och regelverk som GSK följer. Vill du ta del av företagets årsredovisningar finner du dessa under sidan för Investerare.

 

Uppförandekod

GSKs uppförandekod återspeglar företagets värderingar och policys samt internationella och nationella regelverk och lagar. Varje GSK-medarbetare förväntas leva efter våra värderingar och följa antagen uppförandekod. Nedan följer GSKs uppförandekod samt vårt anti-korruptionsprogram.

GSK Code of Conduct

Anti-Bribery and Corruption (ABAC) Programme

GSKs Anti-Bribery and Corruption (ABAC) Programme är en del av vår hantering av hotet och risken för mutor och korruption. Programmet består av ABAC Policy and Standard, som har utformats för att hjälpa medarbetare och externa parter att förstå risker för korruption och identifiera var och ens ansvar för att motverka faktisk och misstänkt korruption.

Anti-Bribery and Corruption Programme Third Party Guidelines

Riktlinjerna för tredje part ges till alla tredje parter som GSK har samarbete med på ett eller annat sätt, i syfte att göra dem uppmärksamma på våra policys för att motverka mutor och korruption, inklusive vad vi förväntar oss av dem som samarbetsparters.

Binding Corporate Rules

Våra verksamheter kring personaluppgifter och forskning och utveckling innefattar behandling av"personuppgifter, inklusive överföring av den informationen internationellt. Vi har antagit Binding Corporate Rules (BCR) för att göra det möjligt för oss att göra internationella överföringar av personlig information inom vårt globala företag i enlighet med EUs lagstiftning om dataskydd, särskilt den allmänna dataskyddsförordningen (förordning 2016/679) (General Data Protection Regulation, GDPR).

Läs mer om GSKs Binding Corporate Rules

Third Party Oversight

Vårt övervakningsprogram för tredje part (Third party oversight) hjälper till att kontrollera risker i våra affärsförbindelser med leverantörer, distributörer och andra affärspartners. Vi vill arbeta med affärspartners som delar vårt åtagande till höga etiska normer och som arbetar på ett ansvarsfullt sätt.

GSKs policy Working with Third Parties(PDF - 278.0 KB) beskriver vår förväntan på tredje part vi samarbetar med:

 • Delar vårt åtagande till höga etiska standard
 • Arbetar enligt alla tillämpliga lagar och förordningar och minst enligt GSKs principer om anti-korruption och arbetsrätt
 • När det är relevant, möta våra standarder för kvalitet, patientsäkerhet, hälsa och säkerhet samt miljö
 • Skapa en kultur som stöder personalrapportering av misstänkta lagöverträdelser, regler och förordningar samt om oetiskt beteende, utan rädsla för repressalier eller vedergällning.

Marknadsföring och Scientific Engagement

 

Policys

GSKs policys återspeglar företagets värderingar, uppförandekod samt internationella och nationella regelverk och lagar. Varje GSK medarbetare förväntas verka efter bolagets värderingar och följa antagna policys. Nedan följer GSKs allmänna policys gällande exempelvis miljö, forskning och utveckling.

GSK och utvecklingsländer

GSK, forskning och utveckling

GSK och immaterialrätt

GSK och miljön

GSK och folkhälsa

GSK och affärsintegritet

Branschregelverk

GSK följer även Läkemedelsindustriföreningens etiska regelverk (LER), framtaget av Sveriges läkemedelsindustriförening (LIF). LER baseras på det europeiska branschregelverket (EFPIA), det internationella branschregelverket (IFPMA), en avtalsmässig överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och LIF samt tillämplig lagstiftning som till exempel Marknadsföringslagen.

Samverkan med hälso- och sjukvården är en central del av vår verksamhet. GSK värnar om att samarbete, som informationöverföring och utbildning, genomförs på ett sådant sätt att parternas oberoende ställning i förhållande till varandra inte rubbas eller kan ifrågasättas utifrån juridisk eller etisk synpunkt. Detta medför till exempel att valda samarbetsprojekt inte får utgöra en dominerande del av organisationens verksamhet, dess ordinarie verksamhet eller ekonomi. I enlighet med GSKs värderingar - transparens, respekt för människor, integritet och patientfokus - försäkrar vi oss om detta genom att följa LER samt särskilda överenskommelser som komplement till LER.

Samverkan med vården

Reglerna för samverkan mellan läkemedelsbolag och hälso- och sjukvården återfinns i kapitel 2, avdelning 1 och 3, LER. Generellt sammanfattat regleras samverkan med hälso- och sjukvården av ett antal principer:

 • nyttoprincipen: det ska finnas ett ömsesidigt nyttoperspektiv vid samverkan
 • transparensprincipen: det ska finnas möjlighet till insyn i samverkansarbete och samarbetet ska ske i enlighet med gällande författningar, affärs- och uppförandekoder samt policys
 • proportionalitetsprincipen: vid samverkan så ska eventuella förpliktelser för den ene parten stå i rimligt förhållande till den andres, vidare ska all form av ersättning vara proportionerlig, rimlig och motsvara marknadsvärdet av den tjänst som utförs
 • måttfullhetsprincipen: sammankomst som på något sätt stöds eller arrangeras av läkemedelsföretag ska genomsyras av måttfullhet. Kravet på måttfullhet innebär att förmånen inte får framstå som beteendepåverkande för mottagaren. Samverkan ska inte innebära otillbörlig påverkan och får inte äventyra eller uppfattas äventyra hälso- och sjukvårdens oberoende
 • dokumentationsprincipen: all form av samverkan där ersättning eller kostnadstäckning förekommer ska vara skriftligt dokumenterad. Relevant information ska bevaras

Principerna återfinns i kapitel 2, avdelning 1, artikel 2-2.b, LER, lif.se

Samverkan med intresseorganisationer

Reglerna för samverkan mellan intresseorganisationer och läkemedelsindustrin återfinns i kapitel 3, avdelning 1, LER. Exempel på intresseorganisationer är: handikappförbund, patientföreningar, anhörighetsföreningar, patientnätverk/sammanslutningar och intresseorganisationer som bedriver opinionsbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Exempel på det senare är pensionärsorganisationer, 1,6 miljonersklubben, Cancerfonden, Röda Korset, HjärtLungfonden. Följande principer är vägledande för allt samarbete mellan läkemedelsföretag och organisationer:

 • Respekt för varandra och varandras roller
 • Ömsesidighet i relationerna
 • Gemensamt ansvar för planering och genomförande
 • Öppenhet och transparens inför omvärlden
 • Restriktivitet i valet av samarbetsområden


Principerna återfinns i kapitel 3, avdelning 1, under rubriken ”Bakgrund och syfte”, LER, se lif.se

För alla typer av samarbeten med intresseorganisationer gäller att samarbetet ska ligga i samtliga parters intressen och att det ska planeras gemensamt och genomföras på ett sätt som parterna är ense om. Det ska ske med öppet och med möjlighet till insyn från omvärlden. Detta gäller även om GSK skulle anlita en extern part, som en pr- eller reklambyrå för samarbetet (se kapitel 3, avdelning 1, artikel 4, LER).

Vidare ska samarbeten mellan GSK och organisationer regleras i skriftliga avtal och innehålla en projektbeskrivning, uppgift om finansiering samt klart ange respektive parts rättigheter och skyldigheter samt projektets varaktighet. Samarbeten med intresseorganisationer publiceras på LIF.se (öppnas i nytt fönster). (Se kapitel 3, avdelning 1, artikel 1, LER).

Publicering av värdeöverföring

För att uppfylla målet med god samverkan - att ge patienterna en ändamålsenlig, evidensbaserad, kostnadseffektiv och säker vård, samt för att garantera att samverkan sker på ett förtroendefullt och etiskt sätt värnar också GSK om allmänhetens möjlighet till insyn i samverkansarbetet.

Hälso- och sjukvårdspersonal samt kliniker

I enlighet med detta och även i enlighet med GSKs värderingar: transparens, respekt för människor, integritet och patientfokus kommer GSK att från och med 2016, baserat på data från 2015, öppet rapportera värdeöverföring till hälso- och sjukvårdspersonal (HCP) samt hälso- och sjukvårdsorganisationer (HCO). Det innebär att ex. arvoden kommer att publiceras på vår hemsida samt LIF.se.

Bakgrunden till beslutet gällande publicering av värdeöverföring är ett globalt branschinitiativ baserat på allmänhetens ökade krav på transparens. EFPIAs stämma antog i juni 2013 EFPIA Code on Disclosure of Transfers of Value from Pharmaceutical Companies to Healthcare Professionals and Healthcare Organisations.

Koden är en del av kapitel 2, avdelning 3, LER, se; lif.se

Samarbetsprojekt med hälso- sjukvården

Samverkan mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag kan se ut på många sätt och ha olika syften och ändamål. Med samarbetsprojekt mellan läkemedelsföretag och hälso- och sjukvården avses i dessa regler samverkan i projektform i syfte att förbättra patientstöd, höja vårdkvaliteten eller på annat sätt bidra till ökad patientnytta. Denna typ av samarbeten ska sedan januari 2011 publiceras på LIF.se (öppnas i nytt fönster).

Sammankomster med hälso- och sjukvårdspersonal

Vid sammankomst ska det vetenskapliga och yrkesinriktade programmet utgöra den dominerande delen av och syftet med den aktuella sammankomsten (se kapitel 2, avdelning 1, artikel 4a, LER). Om produktinformation (information om egenskaper, funktioner och handhavande av läkemedel) kommer delges vid sammankomsten så ska innehållet vara aktuellt och relevant och innan sammankomsten ska det tydligt framgå att det kommer att ske (se kapitel 2, avdelning 1, artikel 3-4, LER).

Sponsring och donation

Vad som gäller för sponsring (ekonomiskt eller marknadsmässigt stöd som innefattar en marknadsmässig motprestation) och donationer (innefattar ej motprestation) följer härefter kortfattat. Vid sponsring ska det vetenskapliga och yrkesinriktade programmet utgöra syftet med sammankomsten samt även utgöra den dominerande delen av sammankomsten. Donationer är endast tillåtna om de görs för att stödja forskning och utveckling och får inte kopplas till tidigare, pågående, eller potentiell framtida användning/rekommendation/försäljning/förskrivning av produkter/tjänster/läkemedel. Varken sponsring eller donationer får användas som incitament till att rekommendera, förskriva, köpa, tillhandahålla, sälja eller administrera specifika läkemedel. (Se kapitel 2, avdelning 1, artikel 4b och 10, LER).

Marknadsundersökningar

Marknadsundersökningar är enkäter, intervjuer och för olika fokusgrupper med olika mål och upplägg men med syfte att inhämta information, åsikter och attityder. Marknadsundersökningar får inte syfta till att påverka respondent eller förmedla säljfrämjande kontakter. Respondenters svar behandlas strikt konfidentiellt i enlighet med Personuppgiftslagen. (Se kapitel 2, avdelning 1, artikel 7, LER).

Föreläsare/konsulter

Innan uppdrag (t.ex. föreläsning) efterfrågas, inleds och genomförs med en part ska det finnas ett legitimt behov för att genomföra uppdraget. Valet av föreläsare/konsult ska ske utifrån behovet och de GSK-anställda som gör valet gör det utifrån föreläsarens/konsultens lämplighet, kunskap och erfarenhet i förhållande till behovet. Det ska också finnas ett skriftligt avtal och allmänheten ska ha möjlighet till att se föreläsarens arvode i enlighet med reglerna om publicering av värdeöverföring. (Se kapitel 2, avdelning 1, artikel 5, LER).

Terms and Conditions of Sale

GSK Consumer Healthcare Sweden

Terms and Conditions of Sale PDF - 92.0 KB