Samarbeten

Samarbeten

För ett forskande läkemedelsföretag som GSK är det viktigt att ha en kontinuerlig dialog och erfarenhetsutbyte med intressenter i den svenska hälso- och sjukvården.

I Sverige finns ett stort antal patient- och intresseorganisationer som bidrar med erfarenhet och kunskap om sjukdomar och hälsotillstånd, om hur sjukvården fungerar i verkligheten, om hur bemötande och omvårdnad sker. Organisationerna har även krav på och önskemål om förbättringar och förändringar av sjukvården. Denna kunskap är viktig för GSK, till exempelvis vid utformning av förpackningar, information i bipacksedlar och upplägg av kliniska studier.

GSK Sverige arbetar utifrån såväl företagets egna regelverk som LIFs (den svenska branschorganisationens) regelverk. Samarbeten sker runt konkreta projekt och karaktäriseras av respekt för varandras roller, gemensamt ansvar för planering och genomförande av projekt samt öppenhet och transparens om samarbetena. På det sättet värnas integriteten hos såväl GSK som de organisationer som företaget samverkar med.

På GSK vet vi att det finns situationer då vi är mer effektiva när vi arbetar med andra. Oavsett om det är genom ett innovativt partnerskap inom tillverkningssektorn eller genom samarbeten med välgörenhetsorganisationer för att rädda livet på barn runt om i världen, är vi fast beslutna att anta alla samarbeten som tillåter oss att ta fram nya, uppfinningsrika sätt att arbeta.

Vi har för närvarande två stora partnerskap med Rädda Barnen och Comic Relief som alla är dedikerade till att hjälpa oss att förbättra vår verksamhet, och förbättra hälsa och välbefinnande för människor runt om i världen. Du kan läsa mer om våra samarbeten på vår globala webbplats.

Principer för samarbete

  • Varje projekt karaktäriseras av respekt för de olika parternas prioriteringar och intressen.
  • Transparens är en nyckelförutsättning för samarbeten och alla projekt redovisas öppet i LIFs samarbetsdatabas.
  • GSK marknadsför inte läkemedel via patientorganisationer. Samarbeten har till syfte att uppmärksamma ett specifikt sjukdomsområde, diskutera behandlingsriktlinjer eller liknande.

Samarbeten sker i enlighet med GSKs regelverk samt Läkemedelsindustriföreningens (LIF) etiska regler för samverkan mellan medlemsföretag och intresseorganisationer.

 

Läs mer